Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest N sty 19, 2020 6:56Odpowiedz w wątku  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Papież przypomina podstawy - Kościół Chrystusowy 
Autor Wiadomość

Dołączył(a): Wt kwi 25, 2006 7:57
Posty: 506
Post Papież przypomina podstawy - Kościół Chrystusowy
Cytuj:
KONGREGACJA NAUKI WIARY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW NAUKI O KOŚCIELE

Wprowadzenie

Sobór Watykański II swoim nauczaniem zawartym w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium oraz w Dekretach o ekumenizmie (Unitatis redintegratio) i o Kościołach wschodnich (Orientalium Ecclesiarum), przyczynił się w sposób zasadniczy do odnowy eklezjologii katolickiej. Także kolejni Papieże udzielali w tej dziedzinie wyjaśnień i wskazówek praktycznych: Paweł VI w Encyklice Ecclesiam suam (1964) i Jan Paweł II w Encyklice Ut unum sint (1995).

Późniejsza refleksja teologów, mająca na celu lepsze zilustrowanie różnych aspektów eklezjologii, przyczyniła się do rozkwitu bogatej literatury w tej dziedzinie. Tematyka eklezjologiczna ukazała, bowiem, wiele możliwości rozwoju, choć czasem wymagała uściśleń i napomnień, jakim dano wyraz w Deklaracji Mysterium Ecclesiae (1973), w Liście do Biskupów Kościoła Katolickiego Communionis notio (1992) i w Deklaracji Dominus Iesus (2000) –opublikowanych przez Kongregację Nauki Wiary.

Szeroki zasięg problematyki i nowość wielu kwestii wciąż interesuje i pobudza refleksję teologiczną, która oferując nowe przyczynki interpretacyjne – nie zawsze wolne od błędnych interpretacji, powoduje wątpliwości i niepewność, z których to właśnie niektóre zostały przedstawione Kongregacji Nauki Wiary. Dykasteria ta, w świetle całej nauki katolickiej o Kościele, pragnie dać odpowiedź na przedstawione wątpliwości, precyzując autentyczne znaczenie niektórych wyrażeń eklezjologicznych Magisterium Kościoła, które w dyskusji teologicznej mogłyby stać się źle zrozumiane.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pierwsze pytanie: Czy Sobór Watykański II zmienił dotychczasową naukę o Kościele?

Odpowiedź: Sobór Watykański II ani nie zamierzał zmieniać ani faktycznie nie zmienił tejże nauki, a jedynie rozwinął ją, pogłębił i szerzej wyłożył.

Ze szczególną wyrazistością zadeklarował to Jan XXIII na początku Soboru1. Paweł VI podjął tę deklarację2 i tak się wyraził w czasie ogłoszenia Konstytucji Lumen gentium: „Wydaje się Nam, iż najlepszym komentarzem, jaki możemy tutaj uczynić, będzie, gdy powiemy, że ogłoszenie to nic właściwie nie zmienia w dotychczasowej nauce. To, czego pragnie Chrystus, tego i my pragniemy. To, co było, pozostaje. To, czego Kościół nauczał przez całe wieki, to i my również nauczamy. Tyle tylko, że to, co dotąd było jedynie praktycznie przeżywane, obecnie zostało jasno wyrażone; to, co było niepewne, stało się jasne; to, nad czym przemyśliwano, co było dyskutowane i po części kontrowersyjne, otrzymało dzisiaj zadowalające sformułowanie"3. Biskupi wielokrotnie wyrażali tę samą intencję i wolę wcielania jej w życie4.

Drugie pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie, według którego Kościół Chrystusowy trwa w (subsistit in) Kościele katolickim?

Odpowiedź: Chrystus „ustanowił na ziemi" jedyny Kościół i uczynił go jako „widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa"5, która od początku i na przestrzeni historii wciąż istnieje i będzie istnieć, i w której to jedynie pozostały i pozostaną wszystkie elementy ustanowione przez samego Chrystusa6. „To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, katolicki i apostolski […]. Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz Biskupów pozostających z nim we wspólnocie"7.

W Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, n. 8, trwanie (subsistentia) to niezmienna historyczna ciągłość i obecność wszystkich elementów ustanowionych przez Chrystusa w Kościele katolickim8, w którym rzeczywiście trwa Kościół Chrystusa na tej ziemi.

Według doktryny katolickiej, można w prawdzie powiedzieć, że Kościół Chrystusowy jest obecny i działa w Kościołach i Wspólnotach kościelnych nie będących w pełnej komunii z Kościołem katolickim – dzięki elementom uświęcenia i prawdy, które są w nich obecne9; tym niemniej pojęcie „trwa (subsistit)" może być przypisane wyłącznie Kościołowi katolickiemu, ponieważ dotyczy jego charakteru jedyności, wyznawanego w Symbolu wiary (Wierzę w… „jeden" Kościół); i ten "jeden" Kościół trwa w Kościele katolickim10.

Trzecie pytanie: Dlaczego zostało użyte wyrażenie „trwa w (subsistit in)", a nie po prostu forma werbalna „jest"?

Odpowiedź: Użycie tego wyrażenia, które oznacza pełną identyczność Kościoła Chrystusowego z Kościołem katolickim, nie zmienia doktryny o Kościele, a swoją prawdziwą motywację znajduje w tym, że jaśniej wyraża fakt, iż poza jego organizmem znajdują się „liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy", „które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej"11.

„Dlatego Kościoły i Wspólnoty odłączone, choć w naszym przekonaniu podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których to moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu"12.Czwarte pytanie: Dlaczego Sobór Watykański II przypisuje imię „Kościołów" Kościołom wschodnim odłączonym od pełnej komunii z Kościołem katolickim?

Odpowiedź: Sobór chciał pozostać przy tradycyjnym użyciu tej nazwy. „Skoro więc Kościoły te mimo odłączenia posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na mocy sukcesji apostolskiej, Kapłaństwo i Eucharystię, dzięki którym są dotąd z nami złączone najściślejszym węzłem"13, zasługują na imię „Kościołów partykularnych czy lokalnych"14 i są nazywane Kościołami siostrzanymi katolickich Kościołów partykularnych15.

„Dlatego przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży"16. Ponieważ, jednak, komunia z Kościołem katolickim, którego widzialną Głową jest Biskup Rzymu i Następca Piotra, nie jest jakimś zewnętrznym uzupełnieniem Kościoła partykularnego, ale jednym z jego wewnętrznych elementów konstytutywnych, oznacza to, że sytuacja Kościoła partykularnego, w której pozostają te czcigodne Wspólnoty chrześcijańskie, naznaczona jest – niemniej – brakiem17.

Z drugiej strony pełnia powszechności Kościoła, rządzonego przez Następcę Piotra i Biskupów w komunii z nim, z powodu podziału chrześcijan, natrafia na przeszkodę w jej pełnym urzeczywistnianiu się w historii18.

Piąte pytanie: Dlaczego dokumenty Soboru i późniejsze wypowiedzi Magisterium Kościoła nie przypisują tytułu „Kościoła" Wspólnotom chrześcijańskim powstałym w wyniku Reformy XVI wieku?

Odpowiedź: Dlatego, że, według doktryny katolickiej, te Wspólnoty nie posiadają sukcesji apostolskiej w sakramencie Święceń, przez co brakuje im koniecznego elementu konstytutywnego do bycia Kościołem. Wspomniane Wspólnoty kościelne, które, szczególnie ze względu na brak kapłaństwa sakramentalnego, nie zachowały właściwej i integralnej rzeczywistości Misterium euchrystycznego19, według nauki katolickiej nie mogą być nazywane „Kościołami" we właściwym tego słowa znaczeniu20.

Jego Świątobliwość Benedykt XVI, w czasie Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdził i uprawomocnił te Odpowiedzi, uchwalone na zebraniu plenarnym Kongregacji oraz polecił je opublikować.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 29 czerwca 2007 r., w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

William Kardynał Levada
Prefekt

+ Angelo Amato, S.D.B.
Arcybiskup tytularny Sila
Sekretarz

_______________________

1 JAN XXIII, Przemówienie z 11 października 1962: „…Sobór…chce przekazać doktrynę katolicką czystą i nieskażoną, bez zabarwień i przeinaczeń…". „Ale w dzisiejszej sytuacji naszą powinnością jest to aby doktryna chrześcijańska była w całości i przez wszystkich przyjęta przez odnowione, pogodne i spokojne przylgnięcie do niej…"; „koniecznym jest by duch chrześcijański, katolicki i apostolski całego świata otrzymał nowego bodźca, by nauka Kościoła była znana w sposób pełny i dogłębny…"; „tę pewną i niezmienną doktrynę, która musi być wiernie zachowywana, należy pogłębiać i przedstawiać w sposób odpowiadający potrzebom naszych czasów. Czym innym bowiem jest sam depozyt wiary (depositum fidei), to znaczy prawdy zawarte w naszej czcigodnej doktrynie, a czym innym jest forma w jakiej prawdy te są przedstawiane, pod warunkiem jednak, że zachowują ten sam sens i znaczenie": AAS 54 (1962) 791-792.

2 Por. PAWEŁ VI, Przemówienie z 29 września 1963: AAS 55 (1963) 847-852.

3 PAWEŁ VI, Przemówienie z 21 listopada 1964: AAS 56 (1964) 1009-1010.

4 Sobór pragnął wyrazić identyczność Kościoła Chrystusowego z Kościołem katolickim, czemu daje się wyraz w dyskusjach nad Dekretem Unitatis redintegratio. Schemat Dekretu był przedłożony w Auli soborowej 23 września 1964 wraz z Relatio (Act Syn III/II 296-344). Na propozycje przesłane przez Biskupów w następnych miesiącach Sekretariat Jedności Chrześcijan odpowiedział 10 listopada 1964 (Act Syn III/VII 11-49). Z tej Expensio modorum przywołać należy cztery fragmenty dotyczące pierwszej odpowiedzi.

A) [In Nr. 1 (Proemium) Schema Decreti: Act Syn III/II 296, 3-6]

„Pag. 5, lin. 3-6: Videtur etiam Ecclesiam catholicam inter illas Communiones comprehendi, quod falsum esset.

R(espondetur): Hic tantum factum, prout ab omnibus conspicitur, describendum est. Postea clare affirmatur solam Ecclesiam catholicam esse veram Ecclesiam Christi" (Act Syn III/VII 12).

B) [In Caput I in genere: Act Syn III/II 297-301]

„4 - Expressius dicatur unam solam esse veram Ecclesiam Christi; hanc esse Catholicam Apostolicam Romanam; omnes debere inquirere, ut eam cognoscant et ingrediantur ad salutem obtinendam...

R(espondetur): In toto textu sufficienter effertur, quod postulatur. Ex altera parte non est tacendum etiam in alliis communitatibus christianis inveniri veritates revelatas et elementa ecclesialia" (Act Syn III/VII 15). Por. tamże punkt 5.

C) [In Caput I in genere: Act Syn III/II 296s.]

„5 - Clarius dicendum esset veram Ecclesiam esse solam Ecclesiam catholicam romanam...

R(espondetur): Textus supponit doctrinam in constitutione ‘De Ecclesia’ expositam, ut pag. 5, lin. 24-25 affirmatur" (Act Syn III/VII 15). Wynika stąd, że komisja, która miała na celu ocenę poprawek do Dekretu Unitatis redintegratio wyraża jasno identyczność Kościoła Chrystusowego z Kościołem katolickim i jego jedyność, dostrzegając, że nauka ta bazuje na doktrynie wyłożonej w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium.

D) [In Nr. 2 Schema Decreti: Act Syn III/II 297s.]

„Pag. 6, lin. 1-24: Clarius exprimatur unicitas Ecclesiae. Non sufficit inculcare, ut in textu fit, unitatem Ecclesiae.

R(espondetur): a) Ex toto textu clare apparet identificatio Ecclesiae Christi cum Ecclesia catholica, quamvis, ut oportet, efferantur elementa ecclesialia aliarum communitatum".

„Pag. 7, lin. 5: Ecclesia a successoribus Apostolorum cum Petri successore capite gubernata (cf. novum textum ad pag. 6, lin. 33-34) explicite dicitur ‘unicus Dei grex’ et lin. 13 ‘una et unica Dei Ecclesia’" (Act Syn III/VII).

Oba przytoczone wyrażenia znajdują się w Dekrecie Unitatis redintegratio 2.5 i 3.1.

5 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 8.1.

6 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 3.2; 3.4; 3.5; 4.6.

7 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 8.2.

8 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja Mysterium Ecclesiae, 1.1: AAS 65 (1973) 397; Deklaracja Dominus Iesus, 16.3: AAS 92 (2000-II) 757-758; Notyfikacja o książce Ojca Leonarda Boffa, O.F.M., „Chiesa: carisma e potere [Kościół: charyzmat i władza]": AAS 77 (1985-II) 758-759.

9 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika Ut unum sint, 11.3: AAS 87 (1995-II) 928.

10 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 8.2.

11 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 8.2.

12 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 3.4.

13 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 15.3; por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, List Communionis notio, 17.2: AAS 85 (1993-II) 848.

14 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 14.1.

15 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 14.1; JAN PAWEŁ II, Encyklika Ut unum sint, 56n.: AAS 87 (1995-II) 954n..

16 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 15.1.

17 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, List Communionis notio, 17.3: AAS 85 (1993-II) 849.

18 Por. tamże.

19 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 22.3.

20 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja Dominus Iesus, 17.2: AAS 92 (2000-II) 758

[01035-09.01] [Testo originale: Latino]

[B0385-XX.01]

Źródło: http://212.77.1.245/news_services/bulle ... %20POLACCA


Tylko Kościół katolicki jest Kościołem Chrystusowym.
Mamy Kościoły prawosławne - siostrzane Kościoły naszych Kościołów partykularnych.
Nie ma "Kościołów protestanckich".

_________________
Contra negantem principia non est disputandum


Wt lip 10, 2007 13:41
Zobacz profil

Dołączył(a): So paź 15, 2005 16:29
Posty: 448
Post 
Bo tak stwierdziła KONGREGACJA NAUKI WIARY ?
Fajny argument!

Dam Ci znać, jak się zbierze zjazd starszych i biskupów kościołów ewangelicznych. I jak stwierdzą, że KRK nie może być nazywany kosciołem ze względu na obecność fałyszywuch sakramentów. :D

A tak na poważnie: Tylko Bóg wie, który kościół jest Jego. I gdzie sa dzieci Boże, odrodzone w Chrystusie.
Nie sądzę, żeby sądy, nazwy i ludzkie organizacje robiły na Nim wrażenie


Wt lip 10, 2007 14:17
Zobacz profil

Dołączył(a): Wt kwi 25, 2006 7:57
Posty: 506
Post 
Cytuj:
Bo tak stwierdziła KONGREGACJA NAUKI WIARY?


Nie, bo tak naucza Magisterium Kościoła.


Cytuj:
Dam Ci znać, jak się zbierze zjazd starszych i biskupów kościołów ewangelicznych.


To Ewangelii występują biskupi? Chyba raczej w Dziejach Apostolskich i Listach...

Chyba, że chodzi o EWANGELICKICH ale wtedy można mówić co najwyżej o "starszych zboru" i "superintendentach"...

_________________
Contra negantem principia non est disputandum


Wt lip 10, 2007 15:15
Zobacz profil

Dołączył(a): Wt mar 20, 2007 20:51
Posty: 131
Post 
Katolicy, prawosławni, protestanci... wszyscy jesteśmy tacy sami w oczach Boga. Wszyscy są jego owcami z zagrody.

Problem w tym, że ta zagroda podzieliła się na podzagrody. :)


Wt lip 10, 2007 15:53
Zobacz profil

Dołączył(a): Wt kwi 25, 2006 7:57
Posty: 506
Post 
Marek_Jakub napisał(a):
Problem w tym, że ta zagroda podzieliła się na podzagrody. :)


To nie zagroda się podzieliła (o czy przypomniał nam właśnie papież) - to jedna część juhasów uznała, że będą paśli owce na swoich halach zgodnie z zasadami ale bez nadzoru bacy a druga część stwierdziła, że każdy może pasać gdzie chce i jak chce i że nie tylko baca ale nawet juhasi nie są do niczego potrzebni...

Ale reszta owiec pasie się tam gdzie trzeba...

_________________
Contra negantem principia non est disputandum


Śr lip 11, 2007 6:48
Zobacz profil

Dołączył(a): So paź 15, 2005 16:29
Posty: 448
Post 
m_g
Skoro chcesz wierzyć w to, że KRK jest tym jedynym prawdziwym kościołem, to sobie w to wierz. Wolno Ci. Wolno Ci nawet przekonywać do tego innych.

Ale ja w to nie wierzę. Wyszłam z tego kościoła, bo zaczęłam czytać Biblię. A skoro Tobie wolno, to i ja Ci napiszę: zacznij czytać samodzielnie Pismo św. Takie bez przypisów. I mysleć. Bo jak na razie to...pozwalasz, aby magisterium KRK myślało za Ciebie.

Pozdro: B.


Śr lip 11, 2007 9:29
Zobacz profil

Dołączył(a): Wt kwi 25, 2006 7:57
Posty: 506
Post 
Berea napisał(a):
Skoro chcesz wierzyć w to, że KRK jest tym jedynym prawdziwym kościołem, to sobie w to wierz. Wolno Ci. Wolno Ci nawet przekonywać do tego innych.


Dzięki :-)

Berea napisał(a):
Ale ja w to nie wierzę. Wyszłam z tego kościoła, bo zaczęłam czytać Biblię. A skoro Tobie wolno, to i ja Ci napiszę: zacznij czytać samodzielnie Pismo św. Takie bez przypisów. I mysleć. Bo jak na razie to...pozwalasz, aby magisterium KRK myślało za Ciebie.


Magisterium i Tradycja to wynik działania Ducha Świętego w Kościele, podobnie jak sukcesjaapostolska, którą protestanci zerwali.
A oparcie na "Biblii bez przypisów" doprowadziła Amiszy do zakazu użycia guzików.

_________________
Contra negantem principia non est disputandum


Śr lip 11, 2007 10:55
Zobacz profil

Dołączył(a): Wt maja 31, 2005 9:22
Posty: 40
Post 
Berea napisał(a):
Ale ja w to nie wierzę. Wyszłam z tego kościoła, bo zaczęłam czytać Biblię. A skoro Tobie wolno, to i ja Ci napiszę: zacznij czytać samodzielnie Pismo św. Takie bez przypisów. I mysleć. Bo jak na razie to...pozwalasz, aby magisterium KRK myślało za Ciebie.

Pozdro: B.W samych USA jest około 2600 (słownie: dwa tysiące sześćset) denominacji protestanckich, interpretujących poszczególne fragmenty Pisma najczęściej w sposób odmienny.

Która z nich ma rację?


Śr lip 11, 2007 12:10
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr cze 02, 2004 17:39
Posty: 40156
Post 
Borea - wytłumacz zatem jak zinterpretowałaś te wersety:
- "To przede wszystkim miejcie na uwadze, żę żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania" (2P 1,20).
- "...Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzenie opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę" (2P 3,16).
- "Gdybym zaś sie opóźnił, (piszę) byś wiedział, jak należy postępować w domu Bozym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podpora prawdy" (1 Tym 3,15).


Śr lip 11, 2007 15:19
Zobacz profil

Dołączył(a): So paź 15, 2005 16:29
Posty: 448
Post 
Cytuj:
A oparcie na "Biblii bez przypisów" doprowadziła Amiszy do zakazu użycia guzików.

Wszędzie, gdzie są ludzie może dojść do nadużyc. W KRK są o wiele poważniejsze nadużycia , niż zakaz używania guzików...

Cytuj:
W samych USA jest około 2600 (słownie: dwa tysiące sześćset) denominacji protestanckich, interpretujących poszczególne fragmenty Pisma najczęściej w sposób odmienny.

Która z nich ma rację?

A kto ma rację: Lefebryści, Mariawici, Kościół Polski, Anglikański czy Prawosławny? A może ci katolicy, którzy mają "prywatne objawienia"? Albo ci, którzy mówią, że są katolikami, ale nie zamierzają przestrzegać nauk katolickich, ktore są im niewygodne? A moze ojciec dyrektor ze swoim radiem ma rację?

Cytuj:
Borea - wytłumacz zatem jak zinterpretowałaś te wersety:
- "To przede wszystkim miejcie na uwadze, żę żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania" (2P 1,20).
- "...Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzenie opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę" (2P 3,16).
- "Gdybym zaś sie opóźnił, (piszę) byś wiedział, jak należy postępować w domu Bozym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podpora prawdy" (1 Tym 3,15).

Że niebezpiecznie jest być odludkiem i nie poddawać się osądowi innych. Że nie należy słuchać tych, którzy próbują interpretować Biblię, a sami nie są odrodzeniz Ducha Bożego. Że nie warto słuchać tych, którzy chcą wyciągnąć z tego jakieś korzyści albo im brakuje rozumu.

"Tak już nie jesteście obcymi i przychodnimi , lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbdudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Na ktorym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty Panu. NA któym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu."( Ef. 2. 19-22)

Tak to rozumiem :-D


Śr lip 11, 2007 17:11
Zobacz profil

Dołączył(a): Śr cze 02, 2004 17:39
Posty: 40156
Post 
"i wy się WESPÓŁ budujecie" - to jak to ma się do samodzielnego czytania i nterpretacji Pisma św....mamy rozumieć, że Ty czytasz między wierszami i co Ci nie pasuje, poprostu pomijasz :D


Śr lip 11, 2007 21:13
Zobacz profil

Dołączył(a): So paź 15, 2005 16:29
Posty: 448
Post 
Czytam i myślę samodzielnie. Wszystko sprawdzam sama w Piśmie. Niczego nie przyjmuję "na wiarę".
Jestem jednak tylko człowiekiem. Zdarzyło mi się kiedyś źle coś zrozumieć. Zwrócił mi na to uwagę pewien brat. Sprawdziłam, modliłam się, studiowałam problem. Przyznałabym mu rację.
Innemu nie przyznałam.

Nie , nie omijam trudnych dla mnie fragmentów. Zrwacam na nie szczególną uwagę, ponieważ zależy mi na poznaniu prawdy.

Nie jestem niestety językoznawcą, nie mam tż studiów teologicznych. To zmusza mnie czasem do proszenia o pomoc osób kompetentnych( jeśli nie umiem "przeskoczyć " problemu.

To miałam na myśli pisząc o wzajemnym- jak to ująłeś- budowaniu się.

To, że moje poznanie zgadza się ze zborami chrzescijan ewangleicznych
( w kwestiach najważniejszych, takich jak zbawienie, uświęcenie etc.) utwierdza mnie w tym, że dobrze interpretuję Pismo.
Jeśli brat lub siostra , którzy są odrodzeni z Ducha Chrystuswoego mają to samo poznanie, to już coś znaczy. Jestemy jednością w Duchu.

Natomiast katolicy nie mają własnego poznania. Bazują na poznaniu jakiegoś tam magisterium katolickiego czy na poznaniu innych urzędnikó kościelnych. Nie dokopują się prawdy, bo uważają, że już ktoś za nich ją znalazł.
NA tym poelga róznica.


Śr lip 11, 2007 21:58
Zobacz profil
Post 
Berea, z tego co napisalas wynika, ze tworzysz wlasna religie.


Śr lip 11, 2007 22:11

Dołączył(a): Śr cze 02, 2004 17:39
Posty: 40156
Post 
Borea - wynika z Twej wypowiedzi, że stawiasz się ponad Chrystusem, bo to On prosił:
- "Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno" (J 17,11).
Katolicy mają własnie poznanie woli Pana - Kościół Chrystusowy to wspólnota
A Ty pojmujsz, że wystarczy abyś była "jedna"..


Cz lip 12, 2007 14:26
Zobacz profil

Dołączył(a): Wt maja 22, 2007 12:48
Posty: 27
Post 
Berea napisał(a):
Niczego nie przyjmuję "na wiarę".

Więc jeśli pewnych rzeczy nie ogarniasz umysłem, uznajesz za fałszywe, co najwyżej wątpliwe na tyle aby odrzucić?
Berea napisał(a):
Nie jestem niestety językoznawcą, nie mam tż studiów teologicznych. To zmusza mnie czasem do proszenia o pomoc osób kompetentnych( jeśli nie umiem "przeskoczyć " problemu.

Nie rozumiem dlaczego bezgranicznie ufasz pod każdym względem ruchowi protestanckiemu a ignorujesz kościoły takie jak prawosławne, grekokatolickie, katolickie pod każdym względem czyli 2000 lat vs XVII wiek do roku 2007
Berea napisał(a):
Jeśli brat lub siostra , którzy są odrodzeni z Ducha Chrystuswoego mają to samo poznanie, to już coś znaczy. Jestemy jednością w Duchu.

Skąd masz pewność że to jest Duch Boży, proszę zapoznaj się z:

Katolicy:

Obrazek

fragment - http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_131.html

całość - http://web.archive.org/web/20050525124116/www.piusx.org.pl/ksiazki/charyzma/

Prawosławni:

Obrazek

Cytuj:
Był krytykiem instytucjonalizacji chrześcijaństwa, w czym przypominał rosyjskiego filozofa Władimira Sołowjowa. Głosił potrzebę chrześcijaństwa ascetycznego i surowego. Przeciwstawiał się ostro zależności Cerkwi rosyjskiej od władz ZSRR. Głosił konieczność chrześcijaństwa zaangażowanego, był krytykiem liberalizmu i modernizmu. W jego nauce wyraźny jest aspekt eschatologiczny - uważał, że żyjemy u schyłku czasów, na progu "wielkiego odstępstwa", a pod wpływem liberalizmu w chrześcijaństwie kształtuje się nowa, synkretyczna religia nie mająca nic wspólnego z chrześcijaństwem prawdziwym i tradycyjnym. Chrześcijanie powinni więc być według niego przygotowani na prześladowania i "zejście do katakumb" - mówił, że "co zdarzyło się wczoraj w Rosji, jutro może zdarzyć się w Ameryce".

http://pl.wikipedia.org/wiki/Seraphim_Rose

http://www.monasterujkowice.pl/index.htm?wydawnictwa/przeczytaj/prawoslawie_a_religia_przyszlosci/7.htm

http://www.monasterujkowice.pl/index.htm?wydawnictwa/przeczytaj/prawoslawie_a_religia_przyszlosci/8.htm

http://www.fronda.pl/arch/13-14/058.htm

_________________
http://forum.krzyz.diw.pl/
http://www.sanctus.pl


Cz lip 12, 2007 17:09
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona

Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL